Algemene Voorwaarden Advocatenkantoor De Raadt

Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die de cliënten van Advocatenkantoor De Raadt verstrekken.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele aanvullende en vervolgopdrachten van cliënten

Opdrachten
 1. Nadat door een cliënt een opdracht is verstrekt, komt eerst dan een overeenkomst tot stand, wanneer de advocaat deze, schriftelijk danwel mondeling heeft aanvaard.
 2. De cliënt stemt ermee in dat de advocaat in overleg met de cliënt (bepaalde delen van) de opdracht laat uitvoeren door een of meer aan het kantoor verbonden advocaten en/of juridisch medewerkers onder diens verantwoordelijkheid.
 3. De werking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitgesloten.
 4. De uitvoering van de opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de cliënt.
 5. Derden  kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. De cliënt vrijwaart Advocatenkantoor De Raadt tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door Advocatenkantoor De Raadt ten behoeve van cliënt verrichte werkzaamheden.
 6. De advocaat zal eerst na overleg met de cliënt derden inschakelen, zoals een deurwaarder of een procureur. De advocaat zal bij het inschakelen van derden de nodige zorgvuldigheid aan de dag leggen, doch kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van de handelswijze van voornoemde derde(n).
 7. Advocatenkantoor De Raadt zal zich inspannen het door de cliënt gewenste resultaat te bereiken, doch garandeert niet dat dit resultaat wordt bereikt.
 8. Advocatenkantoor De Raadt zal zich bij de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden alleen laten leiden door het belang van de cliënt. Daarbij zal de geldende regelgeving in acht worden genomen, waaronder de gedragsregels voor advocaten en de verordeningen en richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Declaratie/honorarium en kosten
 1. Voor de uitvoering van de opdracht is de cliënt aan Advocatenkantoor De Raadt honorarium, vermeerderd met kantoorkosten en BTW, verschuldigd. Onder kantoorkosten wordt verstaan de niet te specificeren kantoorkosten, zoals porti, telefoon, telefax, fotokopieën, etc. Deze kantoorkosten worden forfaitair vastgelegd op 5% van het honorarium.
 2. Daarnaast komen eventuele verschotten voor rekening van de cliënt. Onder verschotten wordt verstaan kosten, zoals vastrecht (griffierecht), deurwaarderskosten, procureurskosten en dergelijke.
 3. Tenzij anders overeengekomen, wordt het aan Advocatenkantoor De Raadt toekomende honorarium berekend op basis van de ten kantore vastgestelde uurtarieven.
 4. Advocatenkantoor De Raadt is gerechtigd voornoemde uurtarieven jaarlijks op 1 januari te wijzigen.
 5. Ten aanzien van het honorarium is Advocatenkantoor De Raadt gerechtigd een voorschot in rekening te brengen. Dit voorschot zal bij tussentijdse declaraties danwel bij de einddeclaratie worden verrekend.
 6. Als geen voorschot in rekening is gebracht, zal het honorarium regelmatig tussentijds worden gedeclareerd.

Betaling
 1. Betaling van de declaratie dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen 14 dagen na declaratiedatum. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke rente verschuldigd.
 2. De kosten verbonden aan de betaling komen voor rekening van de cliënt.
 3. Betaling van de cliënt houdt erkenning van de verschuldigdheid van de declaratie(s) n.
 4. Indien Advocatenkantoor De Raadt, zelf danwel door middel van derden, invorderingsmaatregelen neemt tegen de cliënt, dan komen de kosten hiervan voor rekening van de cliënt.
 5. De ontvangen gelden strekken eerst in mindering op de onder 20 bedoelde kosten, vervolgens op de verschenen rente en ten slotte op de hoofdsomen de lopende rente.
 6. Indien de cliënt in verzuim is met de betaling van de declaratie(s), heeft Advocatenkantoor De Raadt naast de onder 20 genoemde invorderingsmogelijkheden het recht om haar werkzaamheden ten behoeve van de cliënt op te schorten. De betrokken advocaat is slechts dan bevoegd gebruik te maken van dit opschortingsrecht, nadat de cliënt nog een korte termijn is geboden alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. Advocatenkantoor De Raadt aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, die de cliënt lijdt, welke ontstaat als gevolg van een opschorting van de werkzaamheden zoals hier bedoeld.


Aansprakelijkheid
 1. De aansprakelijkheid van Advocatenkantoor De Raadt en haar werknemers is steeds beperkt tot het bedrag of bedragen waarop de door Advocatenkantoor De Raadt gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.
 2. Als om welke reden dan ook geen uitkering op grond van voormelde verzekering zal plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door Advocatenkantoor De Raadt in de desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar in rekening gebracht honorarium exclusief overige kosten

Derdengelden
 1. Gelden die Advocatenkantoor De Raadt ten behoeve van de cliënt onder zich houdt, worden geplaatst op een bankrekening van de stichting Derdengelden Advocatenkantoor De Raadt. Ter compensatie van de kosten van administratie en beheer van de rekening, wordt over derdengelden als hier bedoeld geen rente vergoed.


Archivering
 1. Na het einde van de opdracht worden de in het dossier aanwezige originele stukken op diens verzoek aan de cliënt verstrekt. Het dossier wordt gedurende de wettelijke termijn van vijf (5) jaren na het einde van de zaak bewaard en staat tegen vergoeding van de werkelijk te maken kosten door Advocatenkantoor De Raadt teneinde het dossier uit het archief te lichten ter beschikking van de cliënt.


Klachten- en geschillenregeling
 1. Advocatenkantoor De Raadt neemt deel aan de klachten- en geschillenregeling Advocatuur. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de totstandkoming of uitvoering van een opdracht , inclusief declaratiegeschillen, zullen worden beslecht conform het Reglement Geschillencommissie. Door het aangaan van een overeenkomst met Advocatenkantoor De Raadt aanvaardt de opdrachtgever de toepasselijkheid van de klachten- en geschillenregeling Advocatuur.
 2. Alvorens de klacht kan worden voorgelegd aan de Geschillencommissie, dient de klacht in een klachtprocedure bij Advocatenkantoor De Raadt te worden behandeld, waarbij voorts met de opdrachtgever zal worden besproken hoe de klacht zal worden afgehandeld.
 3. De opdrachtgever dient zijn klacht aan Advocatenkantoor De Raadt voor te leggen binnen drie maanden na het moment waarop hij kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot zijn klacht aanleiding heeft gegeven.
 4. Advocatenkantoor De Raadt zal binnen vier weken na binnenkomst van de klacht een oplossing schriftelijk aan de opdrachtgever uiteenzetten. Indien de klacht binnen de gestelde termijn niet of niet naar tevredenheid is opgelost, dan kan de opdrachtgever zijn klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur.
 5. De opdrachtgever kan zijn klacht uiterlijk twaalf maanden na de schriftelijke reactie van Advocatenkantoor De Raadt voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur. Daarna vervalt deze mogelijkheid.
 6. De Geschillencommissie Advocatuur is bevoegd te oordelen over klachten betreffende de kwaliteit van de dienstverlening en de hoogte van de declaraties. Daarnaast is de Geschillencommissie bevoegd te oordelen over schadeclaims tot een bedrag van €10.000,00.
 7. Advocatenkantoor De Raadt kan onbetaalde declaraties voorleggen aan de Geschillencommissie.
 8. De Geschillencommissie Advocatuur is gevestigd te ’s-Gravenhage aan de Surinamestraat 24 (2585 GJ) en op telefoonnummer 070-3105310.


Toepasselijk recht en forumkeuze
 1. Op de overeenkomst van opdracht tussen Advocatenkantoor De Raadt en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing.